Document

Announce

ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน Microsoft 365 สำหรับบุคลากร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำมาตรฐาน Standard Operating Procedure: SOP”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน Microsoft 365”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน Canva เพื่อนำเสนองาน”

ติดตั้ง Microsoft Authenticator กันหรือยัง?

แจ้งด่วน! งดให้บริการระบบ Intranet และระบบ SIMS ชั่วคราว ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

มาติดตั้ง PSU VPN บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณกันเถอะ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบแจ้งปัญหา WE-PSUPN ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี

คลิปวิดีโอการอบรม การย้ายข้อมูล Google Drive To Microsoft OneDrive

แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง intranet เวอร์ชันใหม่


IT Update

ไอทีอัพเดท

service

บริการของศูนย์ฯ