Document Document

About

แนะนำองค์กร

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ และพัฒนานวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

1) พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของวิทยาเขตปัตตานี
เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจในการบริหาร รวมทั้งสนับสนุน พันธกิจ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุศิลปะวัฒนธรรมของวิทยาเขตปัตตานี

2) ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นักศึกษา
บุคลากร หน่วยงาน ภายในและภายนอกวิทยาเขตปัตตานี

3) พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของวิทยาเขตปัตตานี

4) มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด