Document Document

About

โครงสร้างองค์กร

จากภาพ

แสดงโครงสร้างหน่วยงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี
ซึ่งได้แบ่ง หน่วยงานออกเป็น 3 งาน ได้แก่

1) งานบริหารทั่วไปและบริการ มีภารกิจหลักคือบริหารจัดการ
ด้านธุรการ และบริการด้านเทคโนโลยีและเครื่องคอมพิวเตอร์

2) งานสารสนเทศและนวัตกรรม มีภารกิจหลักคือพัฒนา
และบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

3) งานระบบเครือข่ายและสื่อสาร มีภารกิจหลักคือบริหารจัดการด้าน เครือข่าย
เครื่องแม่ข่ายและการสื่อสารของวิทยาเขตปัตตานี

แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี