Document

Announce

ประชาสัมพันธ์

แจ้งด่วน! งดให้บริการระบบ Intranet และระบบ SIMS ชั่วคราว ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

มาติดตั้ง PSU VPN บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณกันเถอะ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบแจ้งปัญหา WE-PSUPN ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี

คลิปวิดีโอการอบรม การย้ายข้อมูล Google Drive To Microsoft OneDrive

แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง intranet เวอร์ชันใหม่

แจ้งกำหนดการเปิดใช้งานระบบ Intranet เวอร์ชันใหม่

ประกาศแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ Google Workspace for Education ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนะนำบริการ Office 365 (@email.psu.ac.th) สำหรับบุคลากร ม.อ.

ประกาศเพิ่มเติมแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบ Google Cloud Storage มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับรหัส OTP ในการเช้าใช้งานระบบอีเมล Microsoft Office365


IT Update

ไอทีอัพเดท

service

บริการของศูนย์ฯ